Site mapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 0-2402-8107
Search

Key Feature

Prosoft POS
         ซอฟท์แวร์บริหารร้านค้าปลีกสำเร็จรูป (Point of Sale) เป็นระบบบริหารงานขายหน้าร้าน การทำงานเป็นระบบเชื่อมโยงตั้งแต่การรับสินค้าเข้า การกำหนดรายละเอียดของสินค้า การกำหนดรายละเอียด Promotion ที่ใช้ในแต่ละช่วงเวลาการขายสินค้า ณ จุดขาย พร้อมทั้งการชำระเงินด้วยวิธีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเงินสด, บัตรเครดิต, คูปอง หรือบัตรส่วนลด ตลอดจน การออกพิมพ์ใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษีอย่างย่อ และการเก็บข้อมูลสมาชิก ประวัติการซื้อเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และวางแผนงานขายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
 • รองรับอุปกรณ์ต่อพ่วง เครื่องพิมพ์ตระกูลEPSON-TMU(TMU300, TMU220, TMU210, TM88iv ฯลฯ), Samsung เป็นต้น  ลิ้นชักเก็บเงิน (Cash Drawer) ป้ายแสดงราคา (Customer Display) เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Scanner) แป้นพิมพ์ (Keyboard) พิเศษ
 • สามารถขายสินค้าที่เป็นรหัสบาร์โค๊ด (barcode) และ รายการสินค้าที่ไม่มีรหัสบาร์โค๊ด (barcode) ได้
 • สามารถขายสินค้าชุดและสินค้าชุดพิเศษได้ เช่น ชุดคอมพิวเตอร์, ชุดอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน เป็นต้น
 • สามารถกำหนดราคาสินค้าได้หลากหลาย ไม่ว่าจะใช้ราคาจากการกำหนดราคาจาก Price List, Promotion หรือ การกำหนด ราคาและต้นทุนมาตรฐาน
 • สามารถกำหนด Price List และ Promotion เฉพาะลูกค้ารายตัว หรือ กลุ่มลูกค้า และสามารถให้ส่วนลดแต่ละรายการสินค้า หรือกลุ่มเซ็กเม้นท์สินค้า ได้ตามเงื่อนไขช่วงเวลาที่กำหนดไว้
 • สามารถกำหนดสิทธิในการแก้ไขราคาและส่วนลดของ Price List และ Promotion ให้สามารถให้แก้ไขได้หรือไม่
 • สามารถกำหนดโปรโมชั่นได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ลดราคาขายสินค้าบางตัว การให้ของแถม การสะสมแต้ม หรือ การแลก ซื้อสินค้า เป็นต้น
 • สามารถกำหนดรูปแบบการสะสมแต้มได้หลายรูปแบบ เช่น การชำระเงิน ชำระเงินด้วยเงินสด ได้ 50 แต้ม หากชำระด้วยบัตรเครดิต ได้ 20 แต้ม เป็นต้นมูลค่าบิล ยอดการซื้อครบ 1,000 บาท ได้ 100 แต้ม 2,000 บาท ได้ 250 แต้ม เป็นต้น
 • จำนวนสินค้า เช่นซื้อน้ำดื่ม Crystal 1 แพ็ค ได้แต้ม 10 แต้ม เป็นต้น
 • สามารถบันทึกรายการขาย การรับคืน การแลกซื้อสินค้าหรือบริการ จากลูกค้าหรือสมาชิกได้
 • สามารถล็อคห้ามลบ หรือแก้ไขรายการสินค้าที่ยิงบาร์โค๊ดไปแล้ว เพื่อป้องกันการทุจจริต และสามารถกำหนดสิทธิ์ให้เฉพาะ ซุปเปอร์ไวเซอร์หรือหัวหน้าเป็นผู้แก้ไข หรือลบข้อมูลได้
 • ปุ่มฟังก์ชั่นของหน้าจอขาย เช่น พักบิล/ยกเลิกพักบิล, ยกเลิกบิล, นำเงินเข้าเงินออก และอื่น ๆ สามารถอนุญาติให้ใช้งานได้/ไม่ได้ รวมทั้งกำหนดสิทธิการเข้าใช้งานแต่ละฟังก์ชั่นได้
 • สามารถทำการพักบิลการขายชั่วคราวของลูกค้าปัจจุบัน เพื่อเปิดขายให้กับลูกค้ารายอื่นได้ และ สามารถค้นหาบิลรายการที่พักไว้มาขายต่อได้
 • สามารถเปลี่ยนแปลง ราคา และ จำนวนสินค้าขณะทำรายการขายสินค้าได้ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการขาย
 • สามารถตรวจสอบราคาสินค้าได้ที่ ณ จุดขาย
 • รองรับการคำนวณ ราคาขาย ส่วนลด แต้มสะสม หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่กำหนดตามระบบ Campaign & Pricing ที่ให้กับลูกค้าหรือ สมาชิกตาม เงื่อนไขในการให้แต้มสะสมที่กำหนด
 • สามารถทำการกำหนดส่วนลด เป็นจำนวนเงิน เป็น % ต่อรายการสินค้านั้น ๆ หรือทำการกำหนดส่วนลด ท้ายบิลได้
 • สามารถรองรับการชำระเงิน เป็น เงินสด, บัตรเครดิต, คูปอง/บัตรกำนัล, เช็ค เงินโอน เงินมัดจำ เป็นต้น โดยสามารถรับการ ชำระเงินได้หลายแบบผสมกันในการขาย 1 บิล
 • สามารถล็อคการทำงานของหน้าจอ กรณีแคชเชียร์ไม่ประจำอยู่ ณ ตำแหน่งขาย ป้องกันการใช้งานโดยบุคคลอื่น
 • สามารถบันทึก นำเข้า/นำออก และส่งเงินตามรอบหรือตามกะของแคชเชียร์ได้หลายครั้งในแต่ละวัน
 • สามารถตรวจสอบประวัติการขาย หรือ ประวัติการใช้แต้มสะสมของลูกค้าหรือสมาชิกได้
 • รองรับการสั่งขายและชำระด้วยเงินมัดจำ กรณีที่ลูกค้ามีการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า
 • รองรับการบริหารสินค้าคงคลัง (การรับสินค้า, การคืนสินค้า, การโอนสินค้า, การตรวจนับสินค้า เป็นต้น) ทั้งที่ต้องการควบคุมสินค้าคงคลังและไม่ควบคุม
 • สามารถตรวจสอบข้อมูลการขาย ข้อมูลการเคลื่อนไหวของสินค้า หรือการเคลื่อนไหวของลูกค้า/สมาชิก ได้จากรายงานพื้นฐาน ต่าง ๆ เช่น รายงานการขายตามเครื่องขาย รายงานการขายตามพนักงาน รายงานการขายตามสินค้า รายงานภาษีขาย รายงาน สรุปการขาย แยกตามรายวัน รายเดือน รายปี รายงานใบกำกับภาษีอย่างย่อและเต็มรูป รายงานวิเคราะห์สินค้าขายดี หรือช่วง เวลาที่ขายดีที่สุด รวมไปถึงรายงานวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของลูกค้าและสมาชิก เป็นต้น
 • รองรับการพิมพ์บาร์โค๊ด (Barcode) บนเครื่องพิมพ์บาร์โค๊ด (Barcode Printer)
 • รองรับการทำงานแบบหลายสาขา โดยควบคุมจากสำนักงานใหญ่ สามารถส่งข้อมูลระหว่างสาขา เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
 • เช่น การส่งข้อมูลสินค้าใหม่ๆ ให้สาขาแต่ละสาขา, การส่งข้อมูลยอดขายกลับมาที่สำนักงานใหญ่ เพื่อวิเคราะห์การขายของแต่ละสาขา, การโอนสินค้าระหว่างสาขา โดยที่สาขาปลายทางไม่จำเป็นต้องบันทึกสินค้ารับเข้าอีกครั้ง เป็นต้น
 • สามารถ POST รายการธุรกรรมการขาย หรือ สินค้าคงคลัง เข้าระบบบัญชี WINSpeed ได้
Service
ContactUs
Download
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
Prosoft CRM
B2BThai