Site mapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 0-2402-8107
Search

Prosoft POS

 โปรแกรม POS Software หรือโปรแกรมขายหน้าร้าน Point of Sale เหมาะสำหรับ
ธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง รองรับการ ทำงานทั้งธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่
ที่มีปริมาณข้อมูลเป็นจำนวนมาก เช่น ดิสเคาว์สโตร์, ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น หรือธุรกิจ
ที่มีสาขาจำนวนมาก ช่วยบริหารงานขายหน้าร้านอย่างสะดวกและรวดเร็ว พร้อมแคมเปญ
ที่หลากหลาย ช่วยงานด้านการตลาดและสามารถเชื่อมต่อกับระบบบัญชี WINSpeed...
Facebook Facebook Contact Us Contact Us
การบริหารเงินสด
เงินสด สินทรัพย์ที่จำเป็นของธุรกิจ โดยธุรกิจจะต้องจ่ายเงินสดเพื่อ ซื้อวัตถุดิบมาป้อนในขบวนการผลิต จ่ายค่าแรง ...
บริษัท โฮมฮับ จำกัด
"ก่อนตัดสินใจซื้อ software ทางบริษัทได้สำรวจทั้ง software ที่เป็นของต่างประเทศ และของคนไทย และได้ตัดสินใจเลือก...