Site mapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 0-2402-8107
Search

Prosoft POS

 โปรแกรม POS Software หรือโปรแกรมขายหน้าร้าน Point of Sale เหมาะสำหรับ
ธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง รองรับการ ทำงานทั้งธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่
ที่มีปริมาณข้อมูลเป็นจำนวนมาก เช่น ดิสเคาว์สโตร์, ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น หรือธุรกิจ
ที่มีสาขาจำนวนมาก ช่วยบริหารงานขายหน้าร้านอย่างสะดวกและรวดเร็ว พร้อมแคมเปญ
ที่หลากหลาย ช่วยงานด้านการตลาดและสามารถเชื่อมต่อกับระบบบัญชี WINSpeed...
Facebook Facebook Contact Us Contact Us
ยิ่งใช้ ยิ่งคุ้ม ! กับ Prosof...
ซอฟต์แวร์บริหารร้านค้าปลีกสำเร็จรูป บริหารงานขายหน้าร้านอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท วัน วัน ดี (ประเทศไทย) ...
โปรแกรม POS ใช้งานง่าย สะดวก และครอบคลุมระบบการทำงาน