Site mapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 0-2402-8107
Search

POS Processing

PROCESSING
       POS Processing      เป็นระบบการประมวลผลการทำงาน  สามารถกำหนดระยะเวลาในการประมวลผลแบบอัตโนมัติ  เพื่อให้โปรแกรมทำการประมวลผลอัตโนมัติ  ระบบนี้สามารถทำการประมวลผลการตัด Stock สินค้า นอกจากนี้ยังสามารถที่จะทำการโอนข้อมูลระหว่าง  สำนักงานใหญ่ และสาขา หรือโอนข้อมูลเข้าโปรแกรมบัญชี (WINSpeed ) เพื่อประมวลผลทางบัญชีได้ 

      ประกอบไปด้วยทั้งหมด 5 เมนู ดังนี้

 
Service
ContactUs
Download
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
Prosoft CRM
B2BThai