Site mapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 0-2402-8107
Search

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด"โปรแกรม POS  ใช้งานง่าย  รวดเร็ว"

  คุณรัตติกาล  ภูศรีวิทย์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการเงิน

 ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการชำแหละ และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ โดยผลิตภัณฑ์หลักของ
บริษัทฯ ได้แก่ ชิ้นส่วนไก่สดแช่แข็ง และผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปปรุงสุก รวมถึงผลพลอยได้จากการ
ชำแหละไก่ จำหน่ายภายใต้
เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ และของลูกค้า โดยจัดจำหน่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ


ทุนจดทะเบียน : 3,014,000,000   
จำนวนพนักงาน :N/A

สาเหตุที่นำ Software มาให้ใช้ในการทำงาน
"โปรแกรม POS สามารถเรียกดูรายงาน และช่วยในการตรวจสอบข้อมูลได้ในหลายๆ ส่วน ทำให้ระบบการทำงานง่าย"

 โปรแกรมขายหน้าร้าน Prosoft POS ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร ?
"ช่วยให้ระบบการทำงานง่าย การบริหารคล่องตัวมากขึ้น"

เกี่ยวกับบริษัท:

http://www.gfpt.co.th                           บทความโดย :
คุณรัตติกาล  ภูศรีวิทย์ บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด 
ประกาศบทความโดย : http://www.prosoftpos.com

Service
ContactUs
Download
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
Prosoft CRM
B2BThai