Site mapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 0-2402-8107
Search

ปรับปรุงสินค้า

ปรับปรุงสินค้า
       ปรับปรุงสินค้า    เป็นเมนูที่ใช้สำหรับบันทึกรายการปรับปรุงสินค้า  เพื่อบันทึกรายการปรับปรุง  จำนวนผลต่างระหว่าง
ยอดตรวจนับสินค้าตามโปรแกรม กับยอดตรวจนับสินค้าคงเหลือใน Stock ที่ตรวจนับจริงได้ทั้งการปรับปรุงเพิ่ม  และปรับปรุงลด  เพื่อปรับยอดตามโปรแกรมให้เท่ากับจำนวนสินค้าคงเหลือจริงใน Stock

     Benefit :
 
  • สามารถบันทึกปรับปรุงสินค้าได้  ด้วยการบันทึกข้อมูลใหม่ทั้งหมด  หรืออ้างอิงรายการตรวจสอบการนับสินค้า  มาทำรายการบันทึกปรับปรุงสินค้าได้
  • สามารถทำรายการปรับปรุงเพิ่มลดสินค้าได้  ในกรณีที่ยอดตามโปรแกรมกับยอดที่ตรวจนับได้ไม่เท่ากัน
     รายงานที่ได้จากการบันทึก :
 
  •  รายงานปรับปรุงสินค้า
  •  รายงานสรุปยอดสินค้าคงเหลือ
  •  รายงาน Stock Card
  •  รายงาน Stock On Hand
  •  รายงานสรุปการเคลื่อนไหวสินค้า
     ฟอร์มที่ได้รับจากการบันทึก
 
  •  ฟอร์มใบปรับปรุงสินค้า
Service
ContactUs
Download
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
Prosoft CRM
B2BThai