Site mapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 0-2402-8107
Search

ตรวจนับสินค้า

ตรวจนับสินค้า
       ตรวจนับสินค้า    เป็นเมนูที่ใช้สำหรับบันทึกรายการตรวจนับสินค้า  ซึ่งเป็นการตรวจนับสินค้า ที่ได้รับเอกสารให้เข้าไปตรวจนับสินค้าในคลังและที่เก็บ  เพื่อให้ทราบยอดสินค้าคงเหลือ  เมื่อได้บันทึกตรวจนับสินค้าแล้ว  เอกสารการตรวจนับจะถูกนำไปทำการบันทึก ตรวจสอบการนับสินค้า เพื่อเปรียบเทียบกับยอด Stock คงเหลือจริงในโปรแกรมอีกครั้ง

     Benefit :
 
  • สามารถระบุช่วงข้อมูลในการแสดงรายการสินค้าที่จะทำการตรวจนับสินค้า  ได้แก่  รหัสสินค้า  กลุ่มสินค้า  ยี่ห้อสินค้า  ประเภทสินค้า  หมวดสินค้า  คลัง  ที่เก็บ  เลขที่ Lot เป็นต้น  เพื่อสะดวกในการใช้งาน  หรือสามารถระบุรายการสินค้าที่จะทำการตรวจนับได้เอง
  • สามารถตรวจสอบสถานะเอกสารของการตรวจนับสินค้าได้  ว่าอยู่ในสถานหรือขั้นตอนใดได้
     รายงานที่ได้จากการบันทึก :
 
  •  รายงานตรวจนับสินค้า
     ฟอร์มที่ได้รับจากการบันทึก
 
  •  ฟอร์มใบตรวจนับสินค้า
Service
ContactUs
Download
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
Prosoft CRM
B2BThai