Site mapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 0-2402-8107
Search

โอนย้ายสินค้าเข้า

โอนย้ายสินค้าเข้า
       โอนย้ายสินค้าเข้า   เป็นเมนูที่ใช้สำหรับบันทึกรายการโอนย้ายสินค้าเข้าคลัง  ซึ่งการโอนย้ายสินค้าเข้าจะมีผลต่อ Stock อัตโนมัติ  การบันทึกโอนย้ายสินค้าเข้าจะมีผลกระทบต่อ Stock ทำให้สินค้าเพิ่มขึ้น

     Benefit :
 
  • สามารถบันทึกโอนย้ายสินค้าเข้าคลังได้ โดยการบันทึกเข้าไปใหม่ทั้งหมด  หรือจะทำการอ้างอิงเอกสาร  การโอนย้ายสินค้าออก  มาทำรายการบันทึกโอนย้ายสินค้าเข้าได้
  • กรณีที่บันทึกโอนย้ายเข้าคลัง  แต่จะนวนมาไม่ครบ  สามารถแก้ไขจำนวนได้
     รายงานที่ได้จากการบันทึก :
 
  •  รายงานโอนย้ายสินค้า
  •  รายงานสรุปยอดสินค้าคงเหลือ
  •  รายงาน Stock Card
  •  รายงาน Stock On Hand
  •  รายงานสรุปการเคลื่อนไหวสินค้า
     ฟอร์มที่ได้รับจากการบันทึก
 
  •  ฟอร์มใบโอนย้ายสินค้าเข้า
Service
ContactUs
Download
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
Prosoft CRM
B2BThai