Site mapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 0-2402-8107
Search

โอนย้ายสินค้าออก

โอนย้ายสินค้าออก
       โอนย้ายสินค้าออก    เป็นเมนูที่ใช้สำหรับบันทึกรายการโอนย้ายสินค้าออกระหว่างคลัง  ซึ่งการโอนย้ายสินค้าจะมีผลต่อ Stock อัตโนมัติ  การบันทึกโอนย้ายสินค้าจะมีผลกระทบต่อ Stock ทำให้สินค้าลดลง

     Benefit :
 
  • สามารถบันทึกโอนย้ายสินค้าออกจากคลังได้  ด้วยการบันทึกข้อมูลใหม่ทั้งหมด  หรือทำการ Copy เอกสารโอนย้ายสินค้าก่อนหน้า  เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานได้
  • รองรับการบันทึกจากกการโอนย้ายสินค้าจากคลังหนึ่งไปอีกคลังหนึ่งได้
  • รองรับการบันทึกการโอนย้ายสินค้าจากคลังหนึ่งไปอีกคลังหนึ่ง  ที่อยู่ต่างสาขาได้
     รายงานที่ได้จากการบันทึก :
 
  •  รายงานโอนย้ายสินค้า
  •  รายงานสรุปยอดสินค้าคงเหลือ
  •  รายงาน Stock Card
  •  รายงาน Stock On Hand
  •  รายงานสรุปการเคลื่อนไหวสินค้า
     ฟอร์มที่ได้รับจากการบันทึก
 
  •  ฟอร์มใบโอนย้ายสินค้าออก
Service
ContactUs
Download
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
Prosoft CRM
B2BThai