Site mapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 0-2402-8107
Search

ส่งคืนสินค้า

ส่งคืนสินค้า
       ส่งคืนสินค้า    เป็นเมนูที่ใช้สำหรับบันทึกรับส่งคืนสินค้า  เช่น  ส่งคืนผู้ขาย  ส่งคืนสินค้าจากการผลิต  เป็นต้น  ซึ่งการส่งคืนสินค้าจะมีผลต่อ Stock อัตโนมัติ  การบันทึกส่งคืนสินค้าจะมีผลกระทบต่อ Stock ทำให้สินค้าลดลง

     Benefit :
 
 • สามารถบันทึกรายการส่งคืนสินค้าใหม่ทั้งหมด หรือทำการอ้างอิงเอกสารรับสินค้ามาทำรายการรับคืนสินค้าได้
 • สามารถบันทึกรายการโดยไม่ต้องระบุเจ้าหนี้ได้  กรณีที่เป็นสินค้าส่งคืนการผลิต
 • สามารถระบุประเภทรายการเอกสารได่ว่าสินค้าที่คืนเป็นการคืนประเภทใด
 • สามารถ Copy ข้อมูลการบันทึกส่งคืนสินค้าตามเอกสารการส่งคืนสินค้าก่อนหน้า  เพื่อลดขั้นตอนในการทำงาน
 • สามารถ Drill down รายงานส่งคืนสินค้า  เพื่อตรวจสอบดูรายละเอียดการบันทึกได้
 • เมื่อทำการบันทึกรายการโปรแกรมจะตัด Stock และสามารถเรียกดูรายงานได้ทันที
     รายงานที่ได้จากการบันทึก :
 
 •  รายงานส่งคืนสินค้า (แบบแจกแจง)
 •  รายงานส่งคืนสินค้า (แบบสรุป)
 •  รายงานสรุปยอดสินค้าคงเหลือ
 •  รายงาน Stock Card
 •  รายงาน Stock On Hand
 •  รายงานสรุปการเคลื่อนไหวสินค้า
     ฟอร์มที่ได้รับจากการบันทึก
 
 •  ฟอร์มใบส่งคืนสินค้า
Service
ContactUs
Download
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
Prosoft CRM
B2BThai