Site mapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 0-2402-8107
Search

รายงานแสดงรายละเอียดการรับคืนสินค้า จากการบันทึกขายหน้าร้าน

กรณีต้องการตรวจสอบรายการรับคืน เพื่อเก็บประวัติรายการรับคืนสินค้า สามารถพิมพ์รายงานได้ที่ระบบใด 

พิมพ์รายงานรับคืนสินค้า ได้ที่ระบบ  POS Transaction / TRAN Daily Reports / รายงานรับคืนสินค้าตัวอย่าง รายงานรับคืนสินค้า (แบบแจกแจง)  ดังภาพ


Service
ContactUs
Download
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
Prosoft CRM
B2BThai