Site mapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 0-2402-8107
Search

วิธีการ Import ข้อมูลจากโปรแกรมบัญชี WINSpeed เข้าโปรแกรม POS จะมีวิธีการกำหนดอย่างไร

วิธีการ Import ข้อมูลจากโปรแกรมบัญชี WINSpeed เข้าโปรแกรม POS จะมีวิธีการกำหนดอย่างไร

A:มีขั้นตอนดังนี้


ในครั้งที่ใช้งานโปรแกรม Prosoft POS เมื่อต้องการนำข้อมูลค่าเริ่มต้น เช่น รหัสสินค้า,รหัสพนักงานขาย,รหัสลูกหนี้,รหัสเจ้าหนี้ และค่าเริ่มต้นอื่นๆ มายัง Prosoft POS มีขั้นตอนการการ Import ข้อมูลเข้ามาดังนี้

  1. กำหนดรหัสสาขาที่Prosoft POS ให้มีรหัสสาขาเป็นรหัสเดียวกับ Program WINSpeed  เช่น winspeed กำหนดรหัสสาขาสำนักงานใหญ่เป็น 001  ที่โปรแกรม Prosoft POS จะต้องกำหนดเป็น 001 เช่นกัน เพราะว่ามีผลต่อการ Load ข้อมูลเข้ามายังสาขานั้นที่ต้องการ   กำหนดรหัสสาขาที่ Prosoft POS ได้ที่ ระบบ POS Manager / General Setup/ กำหนดรหัสสาขา
  2. Login เข้าโปรแกรม Prosoft POS /ระบบ POS Processing/โอนข้อมูลเข้าโปรแกรมบัญชี
  3. หน้าต่าง POS Transfer & Load 

Tab Load  :  กรณีที่ต้องการนำข้อมูลโปรแกรม WINSpeed เข้ามาที่ Prosoft POS ให้เลือกที่ Tab Load ช่อง “process” เลือกรายการที่ต้องการ import เข้ามา
Tab Config  :  กำหนด Date Option ตามช่วงวันที่ที่ต้องการเลือกรายการ Load เข้ามาหรือหากไม่ทราบให้เลือก Rang ข้อมูลเพื่อเปิดช่วงวันที่ทั้งหมดที่มีข้อมูล  และเลือกรายการ  “แทนที่เอกสารเดิม (ซ้ำ)” หากรายการที่นำเข้ามีข้อมูลอยู่แล้วให้แทนค่าลงไปใหม่อีกครั้งเพื่อ update รายการใหม่เข้าไป
Tab HO Database  &  Tab Branch : ให้กำหนดข้อมูลที่ Tab Branch ก่อนโดยเลือกรหัสสาขาที่ต้องการนำข้อมูลเข้ามาที่ช่อง ‘S’ แล้วโปรแกรมจะมา default ค่าสาขาให้ที่ Tab HO Database ให้อีกครั้ง ต่อจากนั้นจะต้องมากำหนดค่า Config อีกครั้งค่ะ

 การกำหนดค่า Config ที่ Tab HO Database  : Prosoft Accounting Database Configure

Server : กำหนดชื่อ server name ของ base  ต้นทางของข้อมูลที่ต้องการ Load เข้ามายัง Prosoft POS
Database : กำหนดชื่อ database ต้นทางของข้อมูลที่ต้องการ Load เข้ามายัง Prosoft POS
User : กำหนด username ที่มีสิทธิ์ในการบันทึกรายการครั้งที่หรือสิทธิ์ Admin ของ database ต้นทาง
Password : กำหนด Password  ที่มีสิทธิ์ในการบันทึกรายการครั้งที่หรือสิทธิ์ Admin ของ database ต้นทาง
Log ID : กำหนดค่า log id ของ SQL ที่ได้กำหนดไว้
Password : กำหนดค่า password  ของ SQL ที่ได้กำหนดไว้

  • กำหนดข้อมูลครบถ้วนแล้วคลิกที่ Done โปรแกรมจะแสดงผล Processing Load ข้อมูล
  • เมื่อ Load เรียบร้อยจะแสดงข้อความสำเร็จ และ ไม่สำเร็จตามข้อมูลที่ได้ load มาให้จากนั้นกดที่ Close
Service
ContactUs
Download
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
Prosoft CRM
B2BThai